ชื่อเว็บไซต์

ปัจจุบันชื่อเว็บไซต์ดีๆ ได้ถูกจับจองเป็นเจ้าของไปหมดแล้ว ในความสำคัญของการเลือกใช้ ชื่อเว็บไซต์นั้น จะมีประเภท นามสกุลของโดเมนอยู่ ดังนี้

  • .com เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วคือ ที่เห็นใช้กันทั่วไปโดยส่วนใหม่ จะเลือก .com เป็นอย่างแรกจนเกิดคำที่ว่า “ธรุกิจ .com” แต่ปัจจุบันได้มีเจ้าของหมดแ้ล้ว แทบจะไม่เหลือชื่อ ที่มีความหมายอยู่เลย จึงต้องใช้นามสกุลอื่นๆ อย่างเช่น .net
  • .net นั้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับ .com แต่ด้วยความแพร่หลายในอเมริกาา ที่นิยม .com มากกว่าจึงทำให้เกิดกระแสนิยม .com ตามอเมริกา แต่เมื่อ .com นั้นมีผู้อื่นใช้ไปแล้ว .net จึงเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการชื่อเว็บไซต์ ที่ตัวเองต้องการ
  • .org ใช้กับเว็บไซต์ที่ไม่ต่้องการผลกำไร เป็นเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับ องค์กร หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ตามแต่ละรูปแบบ วัตถุปรสงค์ ของการทำเว็บไซต์ นั้นๆ ไป
  • .co.th สำหรับโดเมนไทย ที่บริษัท องค์กร หรือ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นแบบ นิติบุคคล จึงจะสามารถใช้นามสกุล .co.th ได้เพราะมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของ ในธุรกิจของตน สามารถใช้ชื่อธรุกิจของตนได้ เพราะการที่จะใช้ชื่อใดๆ ของ .co.th ต้องเป็นชื่อ หรือ อ่านออกเสียง เหมือนกับชื่อบริษัทเท่านั้่น แต่นามสกุล .co.th มีข้อดีคือไม่มีใครขโมย โดเมน ชื่อเว็บไซต์ได้ เพราะหน่วยงาน ที่รับจดทะเบียน .co.th นั้นคือ THNIC ตั้งอยู่ที่ประเทศโดยสามารถ ติดต่อได้โดยตรง

นอกจากนี้ยังมี นามสกุลโดเมนอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือก สำหรับ ผู้ที่ต้องการทำเว็บ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเว็บ ว่าต้องการทำเว็บขึ้นมาเป้นลักษณะใด